Director Year
H. Amir sfx/ hair & mua 2020
A. Vandaele hair & mua 2020
D. van 't Eind sfx/hair & mua 2020
A. Vandaele hair & mua 2019
S. da Graça hair & mua 2019
D. Musa sfx/ hair & mua 2019
D. van 't Eind hair & mua 2019
D. van 't Eind hair & mua 2019
A. Zandbergen hair & mua 2019
C. de Jonge sfx/hair & mua - Costume 2019
C. van Doorniks hair & mua 2019
J. Koopmans & J. Bouwmans sfx/ hair & mua 2019
D. van 't Eind sfx/ hair & mua 2019

Behind the scenes 

 

 

 

 

Theater Director Year
Kopje koffie glazenwasser? L. Nieuwendijk sfx/ hair & mua 2020
Per (r) ongeluk! L. Nieuwendijk sfx/ hair & mua 2019
De benden van vier maal zeventig E. Veldhuis sfx/ hair & mua 2018
De Ossewei E. Veldhuis sfx/ hair & mua 2017
Kuuroord Fontina sfx/ hair & mua